niedziela, kwietnia 05, 2015

Między Germanami i Sarmatami


Pod mieczem (mečь ← goc. mēki) i berłem (berъla ← sgn. ferala) niemieckiego (tzn. germańskiego/gockiego) kniędza (kъnęʒь ‘władca, król, książę, ksiądz’ ← germ. *kuningaz), gdyśmy ten sam chleb (xlěbъ ← goc. hláifs, hláib-, niem. Laib ‘bochenek’, ang. loaf) jedli i mleko (melko ← germ. *melk-, goc. miluks) pili...

A jednocześnie czciliśmy stepowych (irańskich) Bogów (← awestyjskie baγa ‘pan, bóg’)...

Zobacz jak wiele słów pierwotni Słowianie przejęli od innych ludów: http://grzegorj.w.interia.pl/lingwpl/slowzap.html

Obraz Alfonsa Muchy